بهترین سایت های خرید بلیط سینما در ایران

من که هیچ دلم نمی خواهد به روژهایی برگردم که توی صف های عریض و طویل بلیط سینما عرق می ریختیم و جان میدادیم، آن وقت یکی دو نوبت مانده به ما می گفتند فلان فیلم پرشد! جایش ترجیح می دهم توی خانه ام روی صندلی راحتی ام بنشینم و بلیط فیلم منتخبم را بخرم …