فلت دیزاین چیست ؟ تاریخچه + مزایای استفاده

«هنر آن چیزی نیست که شما می بینید، بلکه آن چیزی است که دیگران را وادار می کنید ببینند. » اين سخت ادگار دگا، هنرمند مشهور است. اما امروزه با پيشرفت تكنولوژي و پديد آمدن نرم افزارهاي گوناگون؛ جریان از این هم فراتر می‌رود. هنر آن چيزي است كه به افراد مي گويد چه باید …