راهنمای کاربردی استفاده از رنگ در UIطراحی رابط کاربری

رنگ یکی از عناصر اصلی در طراحی UI شما است که می تواند اولین برداشت کاربران و مخاطبان از محصول را از یک حالت سرد و پیچیده به برداشتی دوستان مبدل کند. سیستم های متنوعی برای طراحی و استفاده از رنگ در طراحی UI وجود دارد که در ادامه این مطلب آن ها را بررسی …