تعداد مناسب پست اینستاگرام برای حساب های تجاری چند تاست؟

گرچه پست گذاشتن در حساب شخصی اینستاگرام آن قدر جذاب است که می توانیم تمام روز به آن مشغول شویم اما برای حساب های تجاری و بیزنسی همه چیز فرق می کند. اگر قصدتان از داشتن یک حساب، کسب درآمد است بایستی دقت بیشتری در تصمیماتتان به خرج دهید تا نتیجه خوبی را رقم بزنید. …