چطور دامنه مناسب سئو تعریف کنیم؟ | انتخاب دامین سئویی

انتخاب کردن نام دامین می‌ توانست کار جذاب و لذت بخشی باشد اگر پای قوانین سئو در میان نبود. این طور که آمارها و نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند نام دامنه ای که برای نشانی سایت خود انتخاب می‌کنید می‌تواند نقش پررنگی در سئو داشته باشد. این که چه نامی دامنه ای برای سئو مناسب است …