نرخ تعامل چیست-9 راه افزایش نرخ تعامل?

راه هایی که برای برقراری ارتباط بیشتر با افراد نیاز دارید. اینستاگرام یکی از بزرگترین و معروف ترین پلتفرم های فضای اجتماعی است،بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان، ماهانه در حال استفاده از این پلتفرم هستند که نصف این عدد به طور روزانه از اینستاگرام استفاده می کنند.این  تعداد زیاد مخاطبان نیست که اینستاگرام …