چطور با تحلیل رقابتی بازاریابی پیروز میدان شویم؟

هر کسب و کاری با اهداف و انگیزه های خاص خودش شروع به کار کرده و در طی فعالیت خود با توجه به فاکتورهای رقابت شکل می‌گیرد. به این معنا هسته اصلی فعالیت‌های بازاریابی شما اهداف و ارزش‌های برند شما هستند، اما باقی روند به میزان و کیفیت رقابت وابسته است. بنابراین عامل رقابت نقش …