نشانه گذاری اسکیما و تاثیر آن بر سئو | کامل ترین راهنمای Schema markup

اگر شما به کشوری سفر کنید که زبان آن را بلد نیستید و آن ها هم زبان شما را نمی فهمند چه می کنید؟ با گوگل ترنسلیت ترجمه‌های دست و پا شکسته‌اش ارتباط برقرار می کنید؟ یا تمام روز پانتومیم بازی می کنید؟ یا از گزینه بهتر یعنی زبان انگلیسی که هم شما خوب می …