چطور هوشمندانه ترین برنامه بازاریابی را برای کسب و کار خود بنویسیم؟

در عصر دیجیتال و تحلیل همه نوسترادموس اند و دیگر نیازی به چوب جادو نیست! بستر فراهم است و کافی است کمی هوشمندی در استفاده از آمار و ابزارها به خرج دهیم تا بتوانیم همه چیز را پیش بینی کرده و برنامه ای برایش داشته باشیم. به نظر می رسد دیگر زمانی نیست که عبارت …