ویژگی «نظر کارشناس» در گروه‌های فیسبوک در دست آزمایش است!

فیسبوک به عنوان یک رسانه جمعی دارای گروه‌های بعضا تخصصبی ویژگی جدیدی را آزمایش می‌کند. توانایی تعیین عضو گروه به عنوان “خبره به مدیران گروه کمک می کند تا اعضا را با مهارت ، دانش یا سوابق مشخصی از توانایی کمک به سایر اعضا در یک موضوع مشخص برجسته کنند. فیس بوک همچنین ویژگی رأی …