اطلاعات مربوط به مراکز واکسیناسیون کوید۱۹ در GMB!

تست به نمایش گذاشتن مستقیم اطلاعات مربوط به واکسیناسیون کرونا در حال حاضر در هند اجرا می شود. رسانه گوگل مای بیزینس در حال حاضر درباره موارد زیر نزدیک ترین نتایج را به کاربران نمایش می دهد: جزییات و اطلاعات مربوط به مراکز واکسیناسیون در هند وب سایت خبری رسمی دولت هند درباره کوید ۱۹  …