گوگل ادروردز پیشنهاداتی برای خودکارسازی کمپین‌های تبلیغاتی!

Google با استفاده از گزینه اعمال خودکار توصیه ها ، توانایی بهینه سازی کارایی بیشتر مبارزات شما را فراهم می کند. با شرکت در فرصت های جدید ، Google توصیه های دلخواه شما را اعمال می کند. شما می توانید بیش از 17 توصیه را برای اعمال خودکار انتخاب کنید. در هر زمان می توانید …