پیش از خرید اینترنتی، لباس ها را مجازی پرو کنید!

گوگل در سال ۲۰۲۱ شگفتی های زیادی آفریده است و حالا با راه اندازی سیستم تبلیغات و فروش محصول AR شور تازه ای را به دنیا وارد کرده است. با این قابلیت جدید شما می توانید لباسی که انتخاب کرده اید را به صورت مجازی بپوشید و ببینید اصلا روی تن شما چطور است. یا …