بخش Extra به صفحه نتایج گوگل اضافه می شود!

به نظر می رسد گوگل قسمت جدیدی را آزمایش می کند که در صفحات نتایج جستجوی موبایل برای جستجوی های مربوط به فیلم نمایش داده می شود. این بخش با عنوان Extra داده های بیشتری از فیلم ها مثلنقد و تحلیل، مصاحبه ها و… را نمایش می دهد.