از هفته آینده گزارشات بازدید تصاویر سایت خود را نیز در سرچ کنسول ببینید!

از هفته آینده به  ابزار سرچ کنسول قسمت بررسی های مربوط به تصاویر شامل Impressionها و بازدیدهای مستقیم از طریق تصاویر نیز اضافه می‌شود. این نکته اهمیت سئوی تصاویر را یادآوری می‌کند.