پلتفرم میزبانی خیریه و جمع آوری نقدی در اینستاگرام فعال می شود!

اینستاگرام از ویژگی جدیدی خبر داده است که افراد می توانند با استفاده از یک برچسب به صورت مستقیم فالوور های مشتاق خود را در برنامه های خیریه و جمع آوری جمعی نقدینگی شرکت دهند. هدف اصلی این ویژگی تسهیل کار خیریه هاست اما برای سایر فعالیت های جمعی نیز می توان از آن استفاده …