ایونت های صوتی به لینکدین می آیند!

لینکدین در حال کار کردن روی ویژگی ایونت های صوتی است که به احتمال زیاد به زودی به مرحله آزمایش گذاشته خواهد شد. در این ایونت ها افراد می توانند درباره موضوع خاصی رویداد برگزار کنند و اتاق صوتی تشکیل بدهند.