گوگل به صاحبان کسب و کار توصیه های شخصی می دهد!

گوگل ابزار جدیدی به نام Local Opportunity Finder را معرفی کرده است. صاحبان مشاغل محلی می توانند از این ابزار برای گرفتن نکات شخصی در مورد چگونگی افزایش نمایش در جستجوی Google و Maps استفاده کنند. به سادگی نام شرکت خود را در این ابزار تایپ کنید و Google لیستی از ابزارها را ارائه می …