پینترست ابزارهای مدیریت حساب و تبلیغات را به روز می‌کند!

شبکه‌ی اشتراک تصویر پینترست روند تازه‌ای در مدیریت حساب و تبلیغات را تحت عنوان بستری به نام  “Business Access” ارائه کرده است. این ویژگی جدید، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت برند و تبلیغات و مجوزهای کارمندان و تیم همکاران را در اختیار برندها قرار می‌دهد.  ابزارهای جدید Business Access یک فرآیند متمرکز برای مدیریت افرادی که …