آمارهای جالب پینترست برای دیجیتال مارکترها!

پینترست به عنوان اولین منبع جستجوی تصاویر اخیرا مورد بررسی و آمار سنجی قرار گرفته است. برخی از نتایج جالب آن را در اینجا بخوانید: ماهانه بیش از ۵ میلیارد جستجو در این رسانه تصویری انجام می شود. بیشتترین جستجو ها مربوط به لباس، بازسازی خانه و موارد مربوط به جشن عروسی است. تعداد مجموع …