لینک عمیق یا دیپ لینک در سئو سایت چیست ؟

چرا لینک عمیق روی سئو تاثیر داره؟ یکی از مفیدترین لینک هایی که در طراحی وب سایت استفاده می شود، لینک عمیق هست. همیشه اینو یادت باشه، یک سئو کار حرفه ای، از تمام لینک هایی که بلده استفاده می کنه. لینک عمیق، تاثیر بالایی تو سئو سایت داره. به همین دلیل، تو این مقاله …