کامل ترین چک لیست تحلیل و بررسی نهایی سئو در سال 2021

همانطور که هر ماشینی چه پراید باشد چه CHR به معاینه فنی نیاز دارد، هر سایتی که به سئو اهمیت می دهد نیاز دارد در فواصل زمانی مشخصی بررسی نهایی سئو انجام بدهد. خوشبختانه یا متاسفانه سئو سرزمین درندشتی است که آغاز و انتهایی ندارد. یعنی همه چیز هست و به طور دقیق هیچ جیز …