سئوی alt text چیست و چه اهمیتی دارد؟+ آموزش بهنیه سازی alt text

ضرب المثل “یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد” بیهوده اختراع نشده است. تصاویر به محتوای شما زمینه می دهند. تصاویر برای توصیف بصری محتوای شما و جذاب تر کردن آن برای بازدیدکنندگان بسیار مهم هستند. هیچ کس نمی خواهد صفحات طولانی را فقط با متن بخواند. با این حال، افزودن آنها به محتوای خود …