بازاریابی محتوا چیست و چگونه انجام می‌شود؟ (+9 مرحله برای شروع!)

همه ما هزاران بار شنیده‌ایم که محتوا پادشاه است و اثر بخش‌ترین نوع بازاریابیست! همچنین شنیده‌ایم که ما در عصر محتوا زندگی می‌کنیم و برای بازاریابی محتوا نیاز به استراتژی داریم و …! نکته ای که در اینجا وجود دارد و معمولا به آن توجه نمی‌شود، این است که چگونه از بازاریابی محتوا استفاده کنیم؟ …