بازاریابی مستقیم چیست و چطور باید از آن استفاده کرد؟

خیلی دور نیست زمانی که اغلب کسب و کارها هزاران تراکت را میان رهگذران پخش می کردند و بسیاری از آن‌ها کف خیابان رها می‌شدند و باقی هم احتمالا به عنوان چرک نویس یا ابزار موشک سازی بچه‌ها استفاده می‌شد. یعنی مخاطب به تبلیغ دریافتی نه علاقه و نه نیاز داشت، بنابراین بازدهی این روش …