آیکون گرافی چیست؟ | راهنمای طراحی آیکون‌ها

‌آیکون‌ها بخش‌های کوچک اما اصلی طراحی هستند. هر سیستم طراحی بزرگی از واحدهای کوچکی تشکیل شده که بیشتر این واحدها را آیکون‌ها تشکیل می‌دهند. این آيکون‌های ریزمیزه می‌توانند هریک مفهوم مستقلی را به طرح ما بدهند و فضای زیادی هم اشغال نکنند. به همین دلیل دیجیتال مارکتینگ باید بسیار از آیکون گرافی متشکر باشد! در …