کلمات کلیدی LSI چیست و چطور در سئو از آن ها استفاده کنیم؟

وقتی توی پنج سالگی سعی می کردیم دوچرخه سواری را یادبگیریم، دوتا چرخ کوچک کمکی هم پشت وسیله نقلیه کوچکمان کار می گذاشتند که وظیفه شان حمایت و حفظ تعادل و اطمینان از درست کار کردن دوچرخه بود. شاید پدرها و پدربزرگ هایمان بدون این چرخ های کمکی دوچرخه سواری را یادگرفته باشند و مشکلی …