تحقیقات بازار چیست؟ | (روش ها + نمونه ها+ ترفندها)

درست همانطور که پیش از وارد شدن به استخر، نوک پا را توی آب می زنیم تا دمای آن را بسنجیم، برای وارد شدن به بازار ـ هر نوع بازاری ـ هم لازم است که تحقیقاتی انجام بدهیم تا بدانیم دقیقا با چه چیزی مواجه هستیم و بهترین راه برای وارد شدن به آن چیست؟ …