بازاریابی عملگرا و هرچه باید درباره آن بدانید!

چیزی که دربین تمام بازاریابان دیجیتال ها، مشترک است این است که هیچ کدام دلشان نمی‌خواهد بابت نتیجه‌ای که نگرفته اند پول پرداخت کنند. بنابراین از روش هایی استفاده می‌کنند که با توجه به میزان نتیجه‌ای که رقم می‌زنند، هزینه دریافت کنند. اگر برایتان جالب است بدانید که این روش ها چیست و چطور بایستی …