لینک کوتاه چیست و چه سایت هایی لینک ها را کوتاه می کنند؟

گاهی اوقات لازم است لینک مطلب یا صفحه‌ای را جایی ارسال کنیم یا این که در مقاله‌ای به یک آدرس اینترنتی ارجاع بدهیم.  اصلا خوشایند نیست که وقتی لینک را کپی و جای‌گذاری کنیم با سه خط کاراکتر نامهفوم مثل $%#^&*( مواجه شویم! به خصوص اگر دیجیتال مارکتر باشیم و قرار باشد از این لینک …