طراحی محصول چیست و چه تفاوتی با طراحی UX دارد؟

هر محصولی چه فیزیکی و چه دیجیتال برای این که بتواند به خواست مخاطبان نزدیک باشد و بازار خوبی داشته باشد بایستی در فرایند حرفه‌ای  طراحی محصول قرار بگیرد. وبسایت‌ ها و اپلیکیشن ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و طراحان UI/UX بایستی این فرایند را با استفاده از قوانین طراحی محصول برای آن …