سفیر برند کیست و چه کاری انجام می‌دهد؟

حتی اگر روی ارتفاعات گوسفندسرا و ناندل توی یک کلبه پناه گرفته باشید، بازهم رونالدو را با یک دست در موهایش و دست دیگرش دور قوطی شامپو Clear روی بیلبورد همت و رسالت بهتان چشمک زده‌اند.  تصویر شامپو کلیر با رونالدو گره خورده و برعکس! این تصویر با اسید هم از ذهن مان پاک نمی‌شود. …