مدیر مارکتینگ کیست و چه می کند؟

تا همین چند سال پیش مدیر بودن گره خورده بود با یک تصویر تیپیکال از مانتو شلوار رسمی و کت و شلوار با کفش های چرم برق افتاده و پوشه ها و زونکن های زیاد در قفسه و تلفنی که پاسخ به تمام تماس های آن می شود « جناب مدیر در جلسه هستند». اما …